II. BAYEZİD’İN ÖLÜMÜ

II. Bayezid’in Ölümü

ıı. bayezitBayezid tahtı oğluna terk ettikten sonra İstanbul’da yirmi gün kaldı. Bu müddet zarfında etrafının kendisine yüz çevirmeye başladığını gördü. Hayatının bundan sonraki kısmını Dimetoka’da geçirmek istediğinden bu hususta Sultan Selim’in müsaadesini istihsaleyledi. Yıllık iki milyon akçe maaş tahsis edildi. Vezir Yunus Paşa ile defterdar Kasım Çelebi de ihtiyar Bayezid’e refakat etmekteydi. Tabib Ahî Çelebi diye anılan Mehmet bin Kemal hususî hekimliğine, Rumeli beylerbeyi Haşan Paşa da onun hizmetine memur edilmiş olduğundan, bunlar da eski padişahın beraberindeydi. Sultan Selim İstanbul dışına çıkıncaya kadar babasına refakat ile, Edirne’ye giden yolun başında kendisini uğurladı.

Bayezid Dimetoka’ya varamadan yolda öldü (26 mayıs 1512). ölüm yeri ile ölüm sebebi ihtilâflı olup, ölüm mahalli olarak Çekmece, Sazlıdere, Söğütlüye Hafsa civarında Aya mevkii zikredilir ve daha ziyade Hafsa civarında ölmüş olduğu belirtilir, ölüm sebebi için de; ihtiyarlığı ve buna inzimam eden teessürü ile zehirlenme ihtimali üzerinde durulur. Hezar-fen Cenabî’nin kaydından zehirlenmek suretiyle öldüğü zannı hasıl olmakta, birdenbire ölümü de bu zanna kuvvet vermektedir. Gerçi Bayezid’in zehirlenmesine ait bazı şeyler anlatılmaktaysa da bunlar rivayet hududunu aşmamaktadır. Rivayet mahiyetindeki bu notlara göre: Bayezit,Selim’in emriyle ve hizmetinde bulunan bir yahudi vasıtasiyle zehirlenmiştir.Yine bu neviden bir kayda nazaran; «Sultan Selim’den ecel şerbeti gelüp bile bile pederi nuş edüp ve oğul, kılıcın keskin olsun emmâ ömrün kasir olsun» diye dua ve inkisârı müteakip Bayezit ölmüştür. Ayni şekildeki notlardan birisi de; Bayezid’in Çekmece’ye vardığı zaman yüzünü yıkarken saçları elinde kalmış ve böylece zehirlendiği anlaşılmıştır.

Beyazıtın naaşı istanbula getirilerek , eyüpte kubbesiz bir mezara gömülmesine dair vasiyetinin bulunmasına rağmen , camisinin önüne defnedilerek üzerine oğlu tarafından bir türbe yapıldı.

Kaynak: Türk Tarih Kurumu

Derleyen: Aslıhan İ.

4,947 total views, 10 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *